Go to Top

Upravljanje objekta

Upravljanje večstanovanjske stavbe pomeni spremljanje stavbe, predlaganje ukrepov, sprejemanje in izvrševanje odločitev ter nastopanje v pravnem prometu in v pravnih postopkih pred pristojnimi organi, z namenom obratovanja, vzdrževanja in ohranjanja bistvenih lastnosti večstanovanjske stavbe.

ZAKAJ JE UPRAVLJANJE POMEMBNO?

 • Ohranja vrednost nepremičnine,
 • ohranja in izboljšuje kakovost bivanja,
 • ureja okolje v katerem se nepremičnina nahaja,
 • se izboljšuje energetska učinkovitost stavb v smislu varovanja okolja… .

Vse aktivnosti  povezane z upravljanjem nepremičnin so specializirane storitve. Krovni zakon, ki opredeljuje to dejavnost je Stanovanjski zakon, iz katerega izhaja tudi Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb, del predpisov opredeljuje tudi Stvarnopravni zakonik.

Upravljanje večstanovanjskih stavb zajema več opravil

Organizacijsko – administrativna opravila

 • Vodenje in ažuriranje evidence o lastnikih,
 • izvedba zbora lastnikov, priprava predlogov za odločanje lastnikov,
 • posredovanje informacij upravnim organom za potrebe vodenje registra stanovanj,
 • posredovanje informacij lastnikom stanovanj,
 • koordiniranje in nadzor izvajanja storitev,
 • arhiviranje dokumentacije… .

Tehnično – strokovna opravila

 • Pregled stanja nepremičnine in zemljišča ter ugotavljanje in organiziranje potrebnih vzdrževalnih del,
 • priprava plana vzdrževanja skupnih prostorov, delov objekta in naprav v stavbah za obdobje od enega do petih let,
 • zbiranje ponudb in izbor najugodnejših ponudnikov,
 • pridobivanje soglasij in dovoljenj za izvajanje del,
 • sklepanje pogodb za večja vzdrževalna dela in sklepanje drugih pogodb za redno vzdrževanje skupnih prostorov, objektov in okolice nepremičnine,
 • stalni nadzor pri izvajanju del,
 • organizacija nujnih intervencijskih del,
 • prijava morebitnih škod na skupnih delih,
 • nadzor smotrne uporabe skupnih prostorov,
 • izdelava letnih poročil,
 • arhiviranje tehnične dokumentacije in garancijskih deklaracij… .

Knjigovodska, računovodska in finančna opravila

 • Ugotavljanje finančnih obveznosti, razdeljevanje računov za vzdrževanje skupnih delov in naprav ter pripadajoče okolice,
 • zaračunavanje obveznosti lastnikom,
 • skrbno upravljanje z rezervnim skladom,
 • ažurno knjiženje vseh obveznosti in terjatev,
 • opominjanje dolžnikov oz. skrb za izterjavo dolžnikov… .

Pravno – premoženjska opravila

 • Sklepanje pogodb v imenu lastnikov za zavarovanje stavbe in njenih skupnih delov ter naprav,
 • zastopanje lastnikov v sodnih in upravnih zadevah povezanih s skupnimi deli in napravami  v okviru danih pooblastil,
 • zbiranje in priprava podatkov za tožbe in izvršilne predloge na sodišču,
 • vodenje evidenc izvržb,
 • sodelovanje in priprave mediacije,
 • obremenitev lastnika s stroški postopka sodne izterjave stroškov, ki jih najemnik ni plačal,
 • pravna  pomoč in svetovanje lastnikom o upravljanju skupnih prostorov, delov, naprav in pripadajoče okolice… .