Go to Top

Vzdrževanje objekta

Beseda vzdrževanje pomeni izvedbo vseh del, ki so potrebna za to, da se ohranjajo stanovanjske stavbe in stanovanja kot celote v dobrem stanju in omogočajo ugodne bivalne razmere ter podaljšujejo življenjsko dobo objektov.

Ločimo več vrst vzdrževanj

 • Investicijska vzdrževanja  so dela oziroma ukrepi, ki jih je potrebno izvajati v dobi trajanja objekta z namenom ohranitve uporabne vrednosti posameznega elementa objekta (streha, fasada, stavbno pohištvo, podi, tlaki, vodovodna, plinska, električna in druga instalacija, obnova dvigal…) ter predstavljajo večja popravila elementov in njihovo zamenjavo po poteku življenjske dobe posameznega elementa. Ta dela se izvajajo po planu, ki ga sprejmejo lastniki, katerih delež etažne lastnine predstavlja več kot 50%.
 • Normalna ali tekoča vzdrževalna dela so vsa dela, ki jih mora lastnik prostora oz. objekta sproti oz. izvajalec gradbenih del do poteka garancijskega roka, izvajati po navodilih za vzdrževanje zaradi preprečitve prezgodnje obrabe posameznega elementa ali posameznega dela.
 • Redna vzdrževalna dela manjše vrednosti med katera spadajo: popravila dimniških kap in zamenjava dimniških vratic, popravilo strešne kritine (zamenjava manjših posameznih delov), krpanje ometov na fasadah in v skupnih delih stavbe, popravila instalacij centralne kurjave, plina in radiatorjev, ki se nahajajo v skupnih prostorih stavbe, pleskanje in slikanje manjših površin ter druga manjša vzdrževalna dela skupnih prostorov v stavbi.

Hišniške storitve zajemajo:

 • Vizualne preglede dvigal (razsvetljava, signalizacija), obveščanje pooblaščenega serviserja o morebitnih napakah in ovirah, popravila, če je to v njegovi moči,
 • pregled skupnih površin (razsvetljava, vodovod, zunanjost in okolica objekta),
 • sprotna manjša popravila na skupnih električnih inštalacijah (menjava stikal, vtičnic, žarnic, domofonskih naprav…),
 • sprotna manjša popravila vodovodne napeljave,
 • preglede instalacij in naprav za ogrevanje,
 • kontrolne preglede naprav za požarno varnost (hidranti, gasilski aparati, zasilna razsvetljava…),
 • vzdrževalna dela oz. popravila (manjša popravila opleska, zapiranje ventilov ipd.), razen tistih, za katera so potrebni pooblaščeni serviserji, oziroma jih zaradi narave ali obsega dela ne smemo izvesti sami,
 • vodenje evidence napak, odklonov in izvršenih del na objektih,
 • skrb za takojšnjo odpravo napak v delovanju skupnih delov in naprav ter prisotnost pri servisiranju naprav,
 • reševanje nujnih primerov na objektih (izliv vode, fekalij), tudi izven rednega delovnega časa,
 • čiščenje snega po planu zimske službe v okolici objektov in pred vhodi, zaščita pred poledico (posip s soljo), ob večjem sneženju organiziranje pluženja in odvoza snega,
 • čiščenje okolice objekta in skrb za urejenost okolja,
 • redno čiščenje jaškov za meteorno vodo,
 • nadzor nad uporabo skupnih prostorov ter koordinacija s pooblaščenimi predstavniki,
 • preglede nepremičnin ter načrtovanje potrebnih vzdrževalnih del ali prenove.