Go to Top

Stroški ogrevanja po dejanski porabi

Obračun in delitev stroškov

V večstanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (stanovanja, pisarne…) se je v preteklosti delitev stroškov za toploto izvajala po kvadraturi. Ker sledimo Evropskim smernicam, se stroški za ogrevanje že nekaj let plačujejo po dejanski porabi.

Sporazum o načinu delitve stroškov

Pred začetkom obračunavanja  je treba pripraviti predlog sporazuma o delitvi in obračunu stroškov za toploto. Predlog sporazuma o delitvi in obračunu stroškov za toploto stanovalci sprejmejo na zboru etažnih lastnikov ali s podpisovanjem listine. Sporazum velja, če je bil sprejet z večinskim lastniškim deležem (nad 50%). To velja tako za stanovanjske kot tudi za stanovanjsko-poslovne stavbe in poslovne stavbe.

Lastniki so se morali v skladu s pravilnikom o delitvi stroškov toplote dogovoriti za:

  • vrsto in tip delilnikov,
  • obračunanem obdobju,
  • razmerje fiksnih (npr. po kvadraturi) in variabilnih stroškov (po odčitkih iz števcev)
  • višina korekturnih faktorjev za izpostavljene lege stanovanj

Ali res plačujemo le po dejanski porabi?

 Ne. Celotni stroški so stroški za proizvodnjo toplote in se delijo na odvisne in neodvisne stroške.

Neodvisni stroški so tisti del celotnih stroškov, ki so neodvisni od porabe toplote. Med te stroške spadajo knjigovodsko-administrativne storitve, stroški plače kurjača, vzdrževanje kotlovnice, dimnikarski pregledi, električna energija in ostali stroški povezani neposredno z ogrevanjem.

Odvisni stroški so tisti del celotnih stroškov, ki je odvisen od porabe toplote in določen na osnovi odčitka s centralnega merilnika toplote v toplotni postaji oziroma na osnovi stroškov v skupni kurilni napravi. Delijo se na:

  • fiksne stroške katere se razdeli med odjemne enote glede na ogrevalno površino (ogrevanje stopnišča in ostalih skupnih prostorov, tudi toplota, ki prehaja preko cevi in sten sosednjih prostorov) ter
  • variabilne stroške katere se razdeli po odjemnih enotah na podlagi odčitkov z delilnikov.

Razmerje med variabilnem in fiksnem delu je lahko največ 50% – 50 % in najmanj 80% – 20%.

Kaj so korekturni faktorji?

Korekturni faktorji so način s katerim skušamo izenačiti vpliv lege za stanovanja obrnjena na severno stran, kletna, pritlična, vogalna, mansardna… torej način za pravičnejši obračun stroškov ogrevanja za stanovanja z manj ugodno lego.

Kako določiti faktorje?

Korekturni faktorji se določijo glede na celotne toplotne izgube posameznih delov stavbe, določene na podlagi predpisa, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah, in predpisa, ki ureja podrobnejšo vsebino, obliko in metodologijo za izdajo energetske izkaznice. Pri izračunu celotnih toplotnih izgub se za toplotne prehodnosti transparentnih delov elementov zunanje površine stavbe privzamejo največje dovoljene vrednosti, skladno s predpisom, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah. Privzame se naravno prezračevanje posameznih delov stavbe s stopnjo izmenjave zraka 0,50 h-1. Korekturni faktorji posameznih delov stavbe se izračunajo po enačbi.

Kako delamo mi?

Ker ima vsak vgraden material določeno toplotno prevodnost oziroma toplotno prehodnost,  določitev faktorjev temelji na izračunu.

Za vsako posamezno enoto naredimo izračun toplotnih izgub z upoštevanjem klimatskih razmer glede na lego objekta(statistični podatki ). V izračunu so upoštevani vsi dejavniki, ki vplivajo na porabo energije: stene/zidovi, ki mejijo na zunanjo/notranjo stran, izolacija in debelina izolacije, energetska učinkovitost oken, sončno sevanje…

Prednost takega načina je:

  • pravičnejše plačevanje stroškov,
  • ugodnejša v primerjavi z ostalim,
  • določitev glede na dejansko stanje.

Kako spremeniti faktorje?

Če stanovalci z obstoječimi korekturnimi faktorji niste zadovoljni, jih lahko naknadno spremenite. Svoje predloge potrdite ob soglasju etažnih lastnikov z več kot 50 % solastniškim deležem.

Če bi želeli faktorje na podlagi izračunov, nas kontaktirajte. Izračunali bomo potrebno toploto za vašo enoto.